Iechyd gwallt gyda siampŵ Keto Plus

Cynnwys

Nid yw gwallt iach a hardd yn arwydd nad oes gan berson ddandruff na chyflyrau croen y pen eraill. Mae cosi, llosgi, plicio'r croen yn annymunol yn digwydd o bryd i'w gilydd ym mhawb. Yn drasig, nid yw problem dandruff yn cael ei thrin yn iawn gan bawb, ac yn aml mae'n cael ei hanwybyddu. Mae dermatolegwyr a chosmetolegwyr yn galw hyn yn gamgymeriad dybryd, oherwydd mae'n rhaid trin dandruff a dermatitis seborrheig yn yr amlygiadau cyntaf. Mae Shampoo Keto Plus wedi sefydlu ei hun fel ateb da yn y frwydr yn erbyn y broblem hon. Mae ei ddefnyddio'n rheolaidd ac yn amserol yn caniatáu ichi ddileu dandruff am amser hir.

Ym mha achosion yr argymhellir defnyddio'r rhwymedi?

Argymhellir defnyddio Keto Plus ym mhresenoldeb y problemau canlynol:

  1. Os oes cen tebyg i drueni ar groen y pen. Mae'r haint hwn fel arfer yn effeithio ar yr epitheliwm ceratinedig.
  2. Mae dermatitis seborrheig, sydd wedi'i leoli ar groen y pen, hefyd yn arwydd ar gyfer defnyddio'r cyffur.
  3. Dandruff rheolaidd neu barhaus.

Siampŵ Keto Plus

Cynhwysion gweithredol

Mae siampŵ ceto i bob pwrpas yn brwydro yn erbyn amryw o afiechydon croen y pen a dandruff, diolch i'r sylweddau actif yn y cyfansoddiad:

  1. Prif gydran yr offeryn yw ketoconazole, mae'n dinistrio ffyngau a dermatitis tebyg i furum. Diolch i'w weithred, mae pilenni ffyngau yn cael eu arafu yn eu datblygiad. Nid yw cytrefi newydd o ffyngau ar groen y pen yn cael eu ffurfio, ac mae holl brosesau'r croen yn cael eu hadfer yn raddol. Bydd y dandruff yn diflannu'n raddol a dim ond os ydych chi'n defnyddio'r cynnyrch yn rheolaidd.
  2. Trwy pyrithione sinc crëir effaith gwrth-ataliol: mae'r ffyngau yn dechrau cael eu dileu. Peth arall o gydran o'r fath yw bod celloedd epithelial iach yn cynyddu'n weithredol diolch iddo. Gyda defnydd rheolaidd, bydd gostyngiad sylweddol ac yna dileu cosi cythruddo a achosir gan ddermatitis seborrheig a dandruff yn llwyr. Bydd y ffyngau yn stopio tyfu a bydd y broses atgyweirio croen y pen yn cychwyn.
  3. Mae'r siampŵ hefyd yn cynnwys olewau aromabydd hynny'n maethu ac yn adfywio'r croen. Ni fydd unrhyw effaith therapiwtig arbennig ganddynt, yn ogystal ag o'r persawr o "berlysiau alpaidd" a gynhwysir yn y cyfansoddiad, ond diolch i'r cydrannau hyn daw'r cynnyrch yn ddymunol i'w ddefnyddio.
Mwy ar y pwnc:  Andrea - serwm a fydd yn rhoi bywyd newydd i wallt

Telerau Defnyddio

Mae Dermatolegwyr yn argymell Keto Plus ar gyfer y rhai sy'n newydd i ddandruff. Gorau po gyntaf y byddwch chi'n dechrau defnyddio'r offeryn, y cyflymaf y bydd y broblem yn cilio. Gwelir effaith dda a chyflym oherwydd bod y siampŵ meddyginiaethol yn gweithredu ar achos dandruff. Pan fydd yr achos sylfaenol yn cael ei ddileu, mae ei ganlyniadau'n diflannu. At ddibenion ataliol, gellir defnyddio'r offeryn 2 gwaith y mis, os byddwch yn arsylwi rheoleidd-dra defnydd, ni allwch boeni y bydd y dandruff annifyr yn dychwelyd eto.

Diferyn o siampŵ ar y llaw

Gyda dermatitis seborrheig a chen pityriasis, mae angen cymhwyso'r asiant yn uniongyrchol i'r ardal yr effeithir arni, tylino'r croen yn ysgafn a socian y siampŵ am 3-5 munud, yna rinsiwch yn drylwyr â dŵr.

Er mwyn cyflawni'r effaith a ddymunir, dylid cynnal triniaeth cwrs saith diwrnoddefnyddio siampŵ yn ddyddiol.

Hefyd, mae'r rhwymedi yn atal seborrhea rhag digwydd eto. Y peth gorau yw ei ddefnyddio at ddibenion o'r fath ddim mwy nag unwaith yr wythnos.

Gallwch ddysgu sut i ddefnyddio'r siampŵ meddyginiaethol o'r fideo yn iawn.

Sut i ddefnyddio siampŵau gwrth-dandruff yn gywir

Defnyddiwch yn ystod beichiogrwydd

Gall problemau gyda chroen y pen a nifer o afiechydon ddigwydd ar adeg beichiogrwydd. Dywed arbenigwyr na fydd y siampŵ yn niweidio mam na babi. Ac mae hwn yn fantais bwysig arall yn y banc piggy o fanteision Keto.

Противопоказания

Er gwaethaf yr holl nodweddion cadarnhaol sydd gan siampŵ Keto, mae gan rwymedi mor effeithiol ei wrtharwyddion ei hun. A dim ond un peth sydd ganddo - hyn anoddefgarwch unigol cydrannau unigol. Cyn dechrau trin seborrhea neu dandruff gyda'r rhwymedi hwn, dylech astudio'r cyfansoddiad yn ofalus a darganfod a oes alergenau yn bresennol yno.

Cronfeydd niwed

Cyn i chi ddechrau defnyddio siampŵ, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y rhestr o sgîl-effeithiau a allai ddigwydd mewn rhai achosion:

  1. Gall Keto Plus achosi cosi neu gochni yn y rhannau o groen y pen y cafodd ei gymhwyso iddo.
  2. Gyda defnydd rheolaidd o'r cynnyrch, byddwch yn sylwi bod y gwallt yn tyfu'n olewog yn gynt o lawer, a gallant hefyd fynd yn frau ac yn ddifywyd.
  3. Gall siampŵ sbarduno colli gwallt.
  4. Mewn rhai achosion, gall y cynnyrch newid lliw croen y pen.
Mwy ar y pwnc:  Sebozol ar gyfer gwallt: cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio

Siampŵio'ch gwallt

Yn ôl arbenigwyr, mae sgîl-effeithiau yn eithaf prin ac yn digwydd amlaf mewn pobl sy'n dueddol o alergeddau. Os byddwch chi'n dod ar draws un o'r symptomau uchod ar ôl sawl defnydd o'r cynnyrch, mae'n well gwrthod defnyddio'r siampŵ a dewis cyffur arall i chi'ch hun.

Osgoi cyswllt llygad wrth ddefnyddio'r feddyginiaeth. Os yw hyn eisoes wedi digwydd, rinsiwch eich llygaid yn drylwyr â dŵr glân.

Dull storio

Wrth brynu cyffur Keto Plus, mae angen i chi adolygu ei ddyddiad dod i ben yn ofalus: mae'n cael ei wahardd yn llwyr i ddefnyddio cynnyrch sydd wedi dod i ben. Mae angen i chi ei storio y tu hwnt i gyrraedd plant, ar dymheredd nad yw'n uwch na 25 gradd. Ychwanegiad diamheuol y siampŵ yw ei fod yn addas ar gyfer menywod a dynion.

Siampŵ Gwrth-Dandruff Keto

Mae dandruff, dermatitis seborrheig a chlefydau eraill croen y pen yn rhoi llawer o drafferth i berson. Bydd Siampŵ Iachau Keto Plus yn helpu i gael gwared ar y problemau hyn ac adfer iechyd i'r ardaloedd croen yr effeithir arnynt mewn amser byr.

Graddiwch y Recordiad
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw