Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y Polisi) yn sefydlu'r rheolau ar gyfer defnyddio gwybodaeth bersonol a dderbynnir gan ddefnyddwyr y wefan (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel Defnyddwyr) gan weinyddiaeth y wefan tvoilokony.ru (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y Weinyddiaeth) .

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i bob Defnyddiwr Safle. Mae'r holl dermau a diffiniadau a geir yn nhestun y Polisi yn cael eu dehongli yn unol â deddfwriaeth gyfredol Ffederasiwn Rwseg (yn benodol, y Gyfraith Ffederal "Ar Ddata Personol".) Mae defnyddwyr yn cytuno'n benodol i brosesu eu data personol, fel y disgrifir. yn y Polisi hwn. Mae defnyddio'r Wefan yn golygu mynegiad gan y Defnyddiwr gydsyniad diamod i'r Polisi ac amodau penodedig prosesu gwybodaeth. Ni ddylai'r Defnyddiwr ddefnyddio'r Wefan os nad yw'r Defnyddiwr yn cytuno â thelerau'r Polisi.

1. Gwybodaeth bersonol Defnyddwyr, sy'n cael ei phrosesu gan y Weinyddiaeth

1.1. Mae'r wefan yn casglu, yn cael mynediad ac yn defnyddio data personol Defnyddwyr, gwybodaeth dechnegol a gwybodaeth arall sy'n ymwneud â Defnyddwyr at y dibenion a bennir yn y Polisi.

1.2. Nid data personol yw gwybodaeth dechnegol. Mae'r Weinyddiaeth yn defnyddio cwcis i adnabod y Defnyddiwr. Mae cwcis yn ffeiliau testun sydd ar gael i'r Cwmni ar gyfer prosesu gwybodaeth am weithgaredd y Defnyddiwr, gan gynnwys gwybodaeth am ba dudalennau yr ymwelodd y Defnyddiwr â'r amser a dreuliodd y Defnyddiwr ar y dudalen. Gall y defnyddiwr analluogi'r gallu i ddefnyddio cwcis yn y gosodiadau porwr.

1.3. Hefyd, mae gwybodaeth dechnegol yn golygu gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo'n awtomatig i'r Cwmni yn y broses o ddefnyddio'r Wefan gan ddefnyddio'r feddalwedd sydd wedi'i gosod ar ddyfais y Defnyddiwr.

1.4. Mae data personol y Defnyddiwr yn golygu'r wybodaeth y mae'r Defnyddiwr yn ei darparu i'r Cwmni wrth lenwi cais ar y Wefan a defnydd dilynol o'r Wefan. Mae gwybodaeth y mae'n ofynnol ei darparu i'r Cwmni yn cael ei marcio mewn ffordd arbennig. Darperir gwybodaeth arall gan y Defnyddiwr yn ôl ei ddisgresiwn.

1.5. Gall y weinyddiaeth hefyd brosesu data sydd ar gael i'r cyhoedd gan destun data personol neu'n destun cyhoeddi neu ddatgeliad gorfodol yn unol â'r gyfraith.

1.6. Nid yw'r weinyddiaeth yn gwirio cywirdeb y wybodaeth bersonol a ddarperir gan y Defnyddiwr ac nid yw'n gallu asesu ei allu cyfreithiol. Fodd bynnag, mae'r Cwmni'n tybio bod y Defnyddiwr yn darparu gwybodaeth bersonol ddibynadwy a digonol amdano'i hun ac yn cadw'r wybodaeth hon yn gyfredol.

2. Dibenion prosesu gwybodaeth bersonol Defnyddwyr

2.1. Prif nod y Cwmni wrth gasglu data personol yw darparu gwasanaethau gwybodaeth ac ymgynghori i Ddefnyddwyr. Mae defnyddwyr yn cytuno y gall y Weinyddiaeth hefyd ddefnyddio eu data personol i:

 • Adnabod y blaid o fewn fframwaith y gwasanaethau a ddarperir;
 • Darparu gwasanaethau a chymorth i gwsmeriaid ar gais Defnyddwyr;
 • Gwella ansawdd gwasanaethau, rhwyddineb eu defnyddio, datblygu a datblygu'r Wefan, dileu problemau technegol neu broblemau diogelwch;
 • Dadansoddiad ar gyfer ehangu a gwella gwasanaethau, cynnwys a hysbysebu gwasanaethau;
 • Rhoi gwybod i Ddefnyddwyr am wasanaethau, marchnata wedi'i dargedu, diweddariadau gwasanaeth a chynigion hysbysebu yn seiliedig ar ddewisiadau gwybodaeth Defnyddwyr;
 • Targedu deunyddiau hysbysebu; anfon negeseuon marchnata unigol trwy e-bost, galwadau a SMS;
 • Cynnal astudiaethau ystadegol ac astudiaethau eraill yn seiliedig ar ddata dienw;

2.2. Mae'r weinyddiaeth yn defnyddio gwybodaeth dechnegol yn ddienw at y dibenion a bennir yng nghymal 2.1.

3. Amodau a dulliau o brosesu gwybodaeth bersonol Defnyddwyr a'i throsglwyddo i drydydd partïon

3.1. Mae'r defnyddiwr yn cydsynio i brosesu ei ddata personol trwy anfon cais (unrhyw gais ysgrifenedig sy'n cynnwys gwybodaeth gyswllt).

3.2. Mae prosesu data personol y Defnyddiwr yn golygu casglu, recordio, systemateiddio, cronni, storio, egluro (diweddaru, newid), echdynnu, defnyddio, trosglwyddo (dosbarthu, darparu, mynediad), dadbersonoli, blocio, dileu, dinistrio personol y Defnyddiwr data.

3.3. O ran gwybodaeth bersonol y Defnyddiwr, cedwir ei gyfrinachedd, ac eithrio mewn achosion o ddarpariaeth wirfoddol gan y Defnyddiwr gwybodaeth amdano'i hun ar gyfer mynediad cyffredinol at nifer anghyfyngedig o bobl.

3.4. Mae gan y weinyddiaeth yr hawl i drosglwyddo gwybodaeth bersonol y Defnyddiwr i drydydd partïon yn yr achosion canlynol:

 • Mae'r defnyddiwr wedi cydsynio i gamau o'r fath;
 • Mae'r trosglwyddiad yn angenrheidiol er mwyn i'r Defnyddiwr ddefnyddio gwasanaeth penodol ar y Wefan neu i gyflawni contract neu gytundeb penodol gyda'r Defnyddiwr;
 • Trosglwyddo i gyrff awdurdodedig pŵer gwladwriaethol Ffederasiwn Rwseg ar y sail ac yn y modd a sefydlwyd gan ddeddfwriaeth Ffederasiwn Rwseg;
 • Er mwyn sicrhau'r posibilrwydd o amddiffyn hawliau a buddiannau cyfreithlon y Cwmni neu drydydd partïon mewn achosion lle mae'r Defnyddiwr yn torri telerau contractau a chytundebau gyda'r Cwmni, y Polisi hwn, neu ddogfennau sy'n cynnwys telerau defnyddio gwasanaethau penodol;
 • O ganlyniad i brosesu gwybodaeth bersonol y Defnyddiwr trwy ei dadbersonoli, cafwyd data ystadegol anhysbys, ei drosglwyddo i drydydd parti ar gyfer ymchwil, perfformiad neu ddarparu gwasanaethau ar ran y Cwmni.

4. Mesurau a ddefnyddir i amddiffyn gwybodaeth bersonol y Defnyddiwr

Mae'r weinyddiaeth yn cymryd y mesurau cyfreithiol, sefydliadol a thechnegol angenrheidiol a digonol i amddiffyn gwybodaeth bersonol y Defnyddiwr rhag mynediad heb awdurdod neu ddamweiniol, dinistrio, addasu, blocio, copïo, dosbarthu, yn ogystal ag rhag gweithredoedd anghyfreithlon eraill trydydd partïon ag ef.

5. Datrys Anghydfod

Bydd y Defnyddiwr a'r Weinyddiaeth yn ceisio datrys pob anghydfod ac anghytundeb rhyngddynt trwy drafodaethau. Os yw’n amhosibl datrys anghydfodau ac anghytundebau trwy drafodaethau, cânt eu datrys yn y modd a ragnodir gan ddeddfwriaeth gyfredol Ffederasiwn Rwseg, yn unol â normau cyfraith Rwseg.

6. Telerau ychwanegol

Gall y Weinyddiaeth newid y Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg heb unrhyw hysbysiad a chydsyniad arbennig y Defnyddiwr. Daw fersiwn newydd y Cytundeb i rym o'r eiliad y'i cyhoeddwyd ar y Wefan.

Darllenwch Hefyd