1. Diffiniadau

«Perchennog»- Gweinyddwr y wefan TvoiLokony.ru.

«Safle»- Prosiect Rhyngrwyd y Perchennog:

Mae TvoiLokony.ru yn borth gwybodaeth am harddwch, gofal gwallt ac iechyd, sydd ar gael yn www.tvoilokony.ru.

«Defnyddiwr"- unrhyw berson sy'n cysylltu, yn cysylltu neu'n cynorthwyo unrhyw drydydd parti i gael mynediad at unrhyw fath o wybodaeth neu gynnwys sy'n cael ei bostio ar Safle'r Perchennog, yn ogystal â chysylltu â'r dolenni a grybwyllir gan y Wefan, eu lawrlwytho o'r Wefan, neu eu cael trwy gysylltu â Site.

2. Darpariaethau Cyffredinol

2.1. Daw'r Cytundeb hwn ar ddefnyddio'r Wefan (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y "Cytundeb") rhwng y Perchennog ac unrhyw Ddefnyddiwr. Mae cyfeirio at unrhyw un o adrannau'r Wefan, ynghyd â phostio dolenni iddo, dyfynnu ac ailargraffu deunyddiau o'r Wefan, yn awgrymu cydsyniad rhwymol gyfreithiol y Defnyddiwr i gydymffurfio â thelerau ac amodau'r Cytundeb hwn. Cyfeirir at y Perchennog a'r Defnyddiwr gyda'i gilydd fel y "Partïon".

3. Cyfyngiad Atebolrwydd

3.1. Mae'r defnyddiwr yn cytuno'n benodol ei fod yn defnyddio'r Wefan ar ei risg ei hun. Mae meddyginiaethau a chynhyrchion ar gyfer gofal a lliwio, deunyddiau gwybodaeth am eu defnydd a gyflwynir ar y Wefan er gwybodaeth yn unig ac ni allant fod yn ganllaw ar gyfer hunan-ddiagnosis, triniaeth neu ddefnydd, a gellir eu defnyddio gyda phresgripsiwn meddyg yn unig ac o dan oruchwyliaeth feddygol.
3.2. Dylai defnyddwyr gwefan o wledydd eraill ddefnyddio gwybodaeth am feddyginiaethau yn unol â'r rheolau sy'n berthnasol yn eu tiriogaeth.
3.3. Nid yw'r Weinyddiaeth Safle yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir i'ch iechyd, hunan-driniaeth na defnyddio modd, dulliau neu ddulliau ar gyfer gofal gwallt, a wneir yn unol â'r argymhellion a roddir ar y Wefan. Mae'r defnyddiwr yn gwbl gyfrifol am unrhyw gamddehongliad a allai godi o ganlyniad i wylio, darllen neu gopïo'r deunyddiau sydd wedi'u cynnwys ar y Wefan ac felly ni all unrhyw berson cyfreithiol na naturiol fod yn gyfrifol am ddefnyddio'r deunyddiau hynny. O dan unrhyw amgylchiadau, ni ellir rhoi cyfrifoldeb am y canlyniadau a oedd yn golygu defnyddio gwybodaeth a bostiwyd ar y Wefan hon yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i Berchennog y Safle a bod yn sail i'w herlyn.
3.4. Darperir gwasanaethau'r Wefan ar sail "fel y mae" heb warantau o unrhyw fath, yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol. Mae'r Defnyddiwr yn gwrthod erlyn perchnogion y wefan o'i wirfodd ac ad-dalu'r niwed posibl a achosir i iechyd y Defnyddiwr.

3.5. Nid yw gweinyddiaeth y Wefan, na'i phartneriaid na'i gweithwyr yn gwarantu gweithrediad di-dor a di-wall y Wefan; nid ydynt ychwaith yn gwarantu mai canlyniadau fydd y canlyniadau a geir wrth ddefnyddio'r Wefan, a chywirdeb a chymhwysedd ei deunyddiau.

4. Newidiadau i gynnwys y Wefan

4.1. Cyflwynir yr holl wybodaeth a deunyddiau a bostir ar y Wefan hon heb warant na allant gynnwys gwallau. Mae gan Berchennog y Safle hawl i newid y wybodaeth a'r deunyddiau sy'n cael eu postio ar y wefan hon ar unrhyw adeg a heb gyhoeddi newidiadau o'r fath ymlaen llaw.

5. Nodau masnach

Mae nodau masnach cofrestredig, marciau a grybwyllir ar y Wefan yn eiddo i'w perchnogion priodol.

6. Newidiadau i amodau

Nid yw'r Cytundeb hwn yn gontract. Mae Perchennog y Safle yn cadw'r hawl i newid y Cytundeb hwn a nodi un newydd. Daw newidiadau o'r fath i rym o'r eiliad y cânt eu postio ar y Wefan. Mae'r defnydd gan y Defnyddiwr o ddeunyddiau'r wefan ar ôl newid y Cytundeb yn golygu eu bod yn cael eu derbyn yn awtomatig.

 

Darllenwch Hefyd