Rydyn ni'n tyfu bangiau gartref: yn gyflym, yn ddiogel a chydag effaith iachâd.

Cynnwys

Mae arbrofion gyda steiliau gwallt a chemeg gwallt yn aml yn arwain at y ffaith nad yw perchennog pen gwallt hardd yn fodlon â siâp, hyd na chyflwr y bangiau. Er mwyn dileu diffygion torri gwallt, hollti pennau bangiau oblique neu syth yn gyson, newid y steil gwallt, mae arbenigwyr ac ymarferwyr yn rhoi atebion effeithiol i'r cwestiwn: sut i dyfu bangiau yn gyflym iawn.

Sut i steilio bangiau sy'n tyfu'n hyfryd?
Opsiynau steilio ar gyfer bangiau sydd wedi gordyfu

Bydd awgrymiadau ymarferol yn helpu i wella bangiau sydd wedi sychu â haearnau cyrlio, smwddio a farneisiau, a'u tyfu'n ôl yn gyflym yn unol â gweddill y gwallt.

Ystyrir bod y gyfradd twf arferol yn ymestyn gwallt o 1-1,5 cm y mis, ond gyda'r defnydd o rai cynhyrchion, gellir treblu'r canlyniad hwn.

Maethiad ar gyfer tyfiant cyflym bangs

Er mwyn cyflymu tyfiant gwallt, mae arsenal gyfan o offer sy'n cael eu defnyddio gan y rhai sydd am dyfu bangiau yn gyflym.

Ymhlith y ffactorau sy'n effeithio ar dwf gwallt mae:

 • Питание
 • Gofal priodol
 • Defnyddio ysgogwyr twf

Mae cyflwr a thwf gwallt yn dibynnu ar ddylanwadau allanol ac adnoddau mewnol y corff, felly, wrth chwilio am ateb i'r cwestiwn o sut i dyfu bangiau gartref yn gyflym, yn gyntaf oll, maen nhw'n talu sylw i resymoldeb a defnyddioldeb maeth. .

Cynhyrchion defnyddiol

Mae dirlawnder bwyd â bwydydd sy'n llawn fitaminau twf ac adfywio meinwe A, E ac C, mwynau calsiwm a sinc, asidau annirlawn omega yn cael effaith fuddiol ar gryfhau pob meinwe esgyrn, gan gyflymu twf ewinedd a gwallt.

Rydyn ni'n tyfu bangiau gartref: yn gyflym, yn ddiogel a chydag effaith iachâd.
Pysgod coch - ffynhonnell protein adeiladu

Bydd pysgod môr, cnau, sbigoglys, helygen y môr, viburnwm, groats haidd, bricyll sych a thocynnau yn ailgyflenwi'r diet â sylweddau defnyddiol.

Bydd menyn a chawsiau, brocoli ac afu, gwymon a chaws bwthyn yn llenwi'r corff â fitamin A, hebddo amddiffynfeydd imiwnedd ac ni fydd aildyfiant meinwe yn digwydd.

Rydyn ni'n tyfu bangiau gartref: yn gyflym, yn ddiogel a chydag effaith iachâd.
Mwy o lysiau a llun ar gyfer gwallt cryf

Mae cig eidion heb lawer o fraster, twrci, codlysiau, gwenith yr hydd, blawd ceirch a haidd yn ffynhonnell sinc, sy'n angenrheidiol i gyflymu prosesau metabolaidd ac adfer tyfiant cyrlau.

Mae'n angenrheidiol deall efallai na fyddwch chi'n cael y dos dyddiol gofynnol o fitaminau a mwynau defnyddiol gyda bwyd, felly dylech chi roi sylw i gyfadeiladau fitaminau fferyllfa.

Mwy ar y pwnc:  Sut i ofalu am wallt problemus

Mae cydymffurfio â'r drefn yfed â chymeriant dyddiol o 1,5 litr o ddŵr pur yn arwain at welliant yng nghyflwr y croen a sefydlogi iechyd cyffredinol y corff, gan gynnwys gweithgaredd y system nerfol, y mae tyfiant gwallt yn dibynnu'n uniongyrchol arno.

Mae straen ac iselder ysbryd yn effeithio ar unwaith ar gyflwr y ceinciau, sy'n colli eu hydwythedd ac yn disgleirio, yn stopio tyfu. Mae'r frwydr yn erbyn dylanwad negyddol yr amgylchedd nerfol ar ffurf cerdded yn yr awyr iach, chwaraeon chwarae egnïol hefyd yn cael effaith fuddiol ar lif y gwaed i'r gwreiddiau gwallt, gan ysgogi cyflymiad twf.

Ysgogwyr twf

Mae tricholegwyr a thrinwyr gwallt yn defnyddio sawl dull i ysgogi twf bangiau:

gwallt sych
Mae tyfu gwallt yn broses eithaf hir
 • Defnyddio serymau - cyffuriau drud sy'n targedu'r cynnydd yn llif y gwaed i'r ffoliglau gwallt.
 • Tylino'r pen a'r bangiau gyda'r defnydd o fitaminau A ac E i gynyddu cylchrediad y gwaed a maethu'r gwreiddiau gwallt (gallwch ddysgu sut i wneud y tylino hwn trwy wylio'r fideo ar ddiwedd yr erthygl)
 • Lleithio'r bangiau a'i wreiddiau gyda golchdrwythau a chyflyrwyr arbennig sy'n amddiffyn rhag amlygiad UV a gwallt sych
 • Defnyddio pilio a sgwrwyr i actifadu cylchrediad

Dulliau traddodiadol o gyflymu tyfiant gwallt

Mae dylanwad cartref ar y broses o dyfu bangiau yn cynnwys defnyddio siampŵau â fitaminau a sinc, sy'n cyflymu twf, a defnyddio tinctures a masgiau o ddulliau byrfyfyr, planhigion meddyginiaethol, sy'n cael eu rhwbio i'r gwreiddiau gwallt cyn pob golch, yn enwedig ymlaen yr ardal bangs:

Mae mwgwd o fêl, melynwy, clai glas, menyn a sudd lemwn, wedi'i gymryd mewn cyfrannau cyfartal, yn effeithio'n effeithiol ar dwf gwallt. Cadwch y mwgwd am 45 munud o dan dywel, yna rinsiwch â siampŵ.

Bragu dail a gwraidd burdock (50 g o gymysgedd sych) mewn 1 cwpan o ddŵr berwedig am 10 munud, yna rhwbiwch i'r gwreiddiau a dal eich pen mewn tywel am oddeutu awr. Golchwch i ffwrdd â dŵr cynnes.

Mae powdr mwstard (1 llwy fwrdd) yn gymysg â kefir (50 g) a 2 melynwy. Cadwch ar y pen am 15 munud, rinsiwch gyda siampŵ.

masgiau
Mwstard yw un o'r hyrwyddwyr twf mwyaf poblogaidd

Gellir rhoi olew baich neu gastor ar wreiddiau'r bangiau, yr aeliau a'r tomenni llygad am 20-40 munud, yna rinsiwch â dŵr sebonllyd. Mae'r weithdrefn hon yn cyflymu'n sylweddol ac yn gwella croen y pen, amrannau a'r aeliau.

Cyn defnyddio'r masgiau iachâd, argymhellir plicio croen y pen yn ysgafn gyda halen y môr. Mae'n bwysig peidio â gorwneud pethau, ac osgoi llosgi.

Argymhellion cyffredinol

Mae yna sawl argymhelliad cyffredinol ynghylch yr hyn sy'n addas ar gyfer gofal gwallt, a pha weithdrefnau sydd orau i'w heithrio wrth ddatrys y broblem o dyfu bangiau'n gyflym mewn mis neu hyd yn oed wythnos.

 1. Mae lliwio cemegol gyda pharatoadau sy'n cynnwys amonia yn arafu tyfiant gwallt.
 2. Mae gwrthod am ychydig o fylchau, farneisiau ac ewynnau yn cael effaith fuddiol ar dwf bangiau
 3. Mae'n well rhoi'r gorau i grwybrau metel, gan roi brwsys tylino yn eu lle.
 4. Mae cyrwyr a bandiau elastig yn tarfu ar strwythur gwallt, felly mae'n well peidio â'u rhoi ar glec.
 5. Dylai perchnogion gwallt olewog fod yn gyfrifol wrth ddewis cynhyrchion ar gyfer bangiau sy'n tyfu'n gyflym, gan fod rhai ohonynt yn ysgogi secretiad sebwm ac yn gwaethygu'r sefyllfa.
 6. Dylid gohirio defnyddio sychu poeth gyda sychwr gwallt, heyrn a blew nes bod y bangiau'n tyfu'n ôl.
Mwy ar y pwnc:  Sut i sychu'ch gwallt yn gyflym heb sychwr gwallt

Cofiwch fod steil gwallt hardd yn rhan o'ch steil, felly wrth dyfu bangiau, mae angen i chi allu troi ei ddiffygion yn fanteision trwy ei steilio yn ôl neu ei wehyddu'n braid Ffrengig.

Fideo

SUT I GOSOD Y BANCIAU PAN YN DYCHWELYD. Opsiynau syml
Ffyrdd syml o steilio bangiau tyfu
Tylino'r pen ar gyfer twf gwallt
Techneg tylino i wella cylchrediad gwaed y bylbiau
Mae'r triniwr gwallt Victoria Litvinenko yn argymell tyfu bangiau gan ddefnyddio techneg arbennig
4.7/5 - (3 pleidlais)
Darllenwch Hefyd

Ychwanegu sylw