1. განმარტებები

«მფლობელი»- საიტის ადმინისტრატორი TvoiLokony.ru.

«საიტის»- მფლობელის ინტერნეტ პროექტი:

TvoiLokony.ru არის საინფორმაციო პორტალი სილამაზის, თმის მოვლისა და ჯანმრთელობის შესახებ, ხელმისაწვდომია www.tvoilokony.ru.

«მომხმარებელი"- ნებისმიერი პირი, რომელიც დაუკავშირდება, აკავშირებს ან ეხმარება ნებისმიერ მესამე პირს წვდომისათვის ნებისმიერი სახის ინფორმაციაზე ან შინაარსზე, რომელიც განთავსებულია მფლობელის საიტზე, ასევე უკავშირდება საიტის მიერ მითითებულ ბმულებს, გადმოწერილი საიტიდან ან მიღებული საიტთან დაკავშირებით.

2. ზოგადი დებულებები

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულება საიტის გამოყენების შესახებ (შემდგომში „შეთანხმება“) გაფორმებულია მფლობელსა და ნებისმიერ მომხმარებელს შორის. საიტის რომელიმე მონაკვეთზე მითითება, ისევე როგორც მასზე ბმულების განთავსება, საიტის მასალების ციტირება და დაბეჭდვა, გულისხმობს მომხმარებლის იურიდიულად სავალდებულო თანხმობას, შეასრულოს წინამდებარე შეთანხმების პირობები. მფლობელი და მომხმარებელი ერთობლივად მოიხსენიება, როგორც "მხარეები".

3. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

3.1. მომხმარებელი პირდაპირ ეთანხმება, რომ ის იყენებს საიტს საკუთარი რისკის ქვეშ. სამკურნალო საშუალებები და პროდუქტები მოვლისა და შეღებვისთვის, მათი გამოყენების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია მხოლოდ ინფორმაციისთვის და არ შეიძლება იყოს თვით დიაგნოზის, მკურნალობის ან გამოყენების სახელმძღვანელო და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსკლუზიურად ექიმის დანიშნულებით და სამედიცინო ზედამხედველობით.
3.2. სხვა ქვეყნების ვებ – გვერდის მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ ინფორმაცია მედიკამენტების შესახებ იმ წესების შესაბამისად, რომლებიც მოქმედებს მათ ტერიტორიაზე.
3.3. საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ჯანმრთელობაზე მიყენებულ ზარალზე, თვითმკურნალობაზე ან თმის მოვლის საშუალებების, მეთოდების ან მეთოდების გამოყენებაზე, რომელიც განხორციელებულია საიტზე მოცემული რეკომენდაციების შესაბამისად. მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი არასწორი ინტერპრეტაციისათვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას საიტზე განთავსებული მასალების ნახვის, წაკითხვის ან კოპირების შედეგად და ამრიგად არცერთი იურიდიული ან ფიზიკური პირი არ იქნება პასუხისმგებელი აღნიშნული მასალების გამოყენებაზე. არავითარ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა იმ შედეგებზე, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ გამოიწვია ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენებამ, არ შეიძლება დაეკისროს საიტის მფლობელს და იყოს მათი დევნის საფუძველი.
3.4. საიტის მომსახურება მოცემულია "როგორც არის" ნებისმიერი სახის გარანტიების გარეშე, როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი. მომხმარებელი ნებაყოფლობით უარს ამბობს საიტის მფლობელების დევნაზე და ანაზღაურებს მომხმარებლის ჯანმრთელობაზე მიყენებულ შესაძლო ზიანს.

3.5. არც საიტის ადმინისტრაცია, არც მისი პარტნიორები ან თანამშრომლები არ იძლევიან საიტის უწყვეტ და უშეცდომოდ მუშაობას; ისინი ასევე არ იძლევიან გარანტიას, რომ ასეთი იქნება როგორც საიტის გამოყენებისას მიღებული შედეგები, ასევე მისი მასალების სიზუსტე და გამოყენებადობა.

4. ცვლილებები საიტის შინაარსში

4.1. ამ საიტზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია და მასალა წარმოდგენილია გარანტიის გარეშე, რომ ისინი არ შეიცავენ შეცდომებს. საიტის მფლობელს უფლება აქვს შეცვალოს ამ საიტზე განთავსებული ინფორმაცია და მასალები ნებისმიერ დროს და ამგვარი ცვლილებების წინასწარი გამოცხადების გარეშე.

5. სავაჭრო ნიშნები

რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები, საიტზე მითითებული ნიშნები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

6. ცვლილებები პირობებში

ეს შეთანხმება არ არის ხელშეკრულება. საიტის მფლობელი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ეს ხელშეკრულება და შეიტანოს ახალი. ასეთი ცვლილებები ძალაში შედის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან. მომხმარებლის მიერ საიტის მასალების გამოყენება ხელშეკრულების შეცვლის შემდეგ ავტომატურად ნიშნავს მათ მიღებას.

 

ასევე წაიკითხეთ