ການວິເຄາະການທົບທວນຄືນແຊມພູ Alerana ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍອ່ານຕໍ່

ການທົບທວນຄືນຂອງສະບູ tar ເວົ້າກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວປະສິດທິພາບຂອງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກກະທົບອ່ານຕໍ່