ການວິເຄາະການທົບທວນຄືນແຊມພູ Alerana ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍອ່ານຕໍ່