ຫວີກົມເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສະໄຕລອະເນກປະສົງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ອ່ານຕໍ່